Gründeren Sammy Jeridi lanserte ideen i 2018 og Halti næringshage bisto med en kartlegging. Våren 2020 ble det gjennomført et forstudium på om det finnes grunnlag for å starte en slik utdanning i Nordreisa. Forstudiet ble finansiert av Nordreisa kommune. Sommer 2020 etablerer Halti næringshage prosjektet med finansiering fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Høst 2020 gjennomføres forstudie med kartlegging av forutsetningene for å etablere spillbransje i Nordreisa. Finansiert av Nordreisa kommune. Vinter 2020/2021 får Halti næringshage innvilget søknad fra Troms Holding til å jobbe med organisering og strategi for spillutviklingsprosjektet. Høsten 2021 sendes søknad til Nokut for å bli akkreditert fagskole for spillutvikling og godkjenning til å starte tre spillutdanninger i Nordreisa høsten 2022. Perioden 2022-2024 skal prosjektet bygge opp et økosystem for spillbransje.


Visjonen er at Polar Game Industry skal bli et arktisk episenter for spillindustri og kreative framtidsnæringer.


En slik etablering vil ha store ringvirkninger for regionen. Våre største utfordringer er fraflytting samt stor etterspørsel etter kompetanse i de fleste bransjer.

Regionen trenger en attraktiv industri som får folk til å flytte hit. Denne bransjen trenger et sted som vår region. I Nord-Troms ønsker vi innovasjon og utvikling. Regionen har mange små og middelstore bedrifter med sterke miljø innen havbruk, primærnæringer, handel, transport, bygge- og anleggsarbeid, reiseliv og industri. Entreprenørskap er et satsningsområde i regionen og har som mål at barn og unge skal bli involvert i næringsutviklingen i Nord-Troms via gründercamp, entreprenørskap i skolen, bedriftsbesøk og utplassering.

Noen ønsker å bo i et kommune- eller regionsenter med kort avstand til både jobb, skole, kultur- og fritidstilbud. Andre ønsker å bo mer landlig. Vi trenger teknologi selv om vi velger å bo på bygda.

Satsingen er i tråd med og forankret i ulike politiske dokument og meldinger: 

  • Stortingsmelding 9 (2020-2021). Mennesker, muligheter og norske interesser i nord
  • Stortingsmelding 5 (2019-2020). Levende lokalsamfunn for fremtiden – Distriktsmeldingen.
  • NOU 2020:15. Det handler om Norge – utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.
  • Stortingsmelding 9 (2016-2017). Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning.
  • Spillerom – Dataspillstrategi 2020 – 2022

Utdannings- og forskningskomiteen inkluderte merknad om spillutviklingsprosjektet i sin innstilling til statsbudsjettet for 2021. I merknaden vises det til at satsingen er viktig for å kunne motvirke fraflytting og demografiutviklingen med flere eldre og færre yngre.