Det er viktig at alle grupper i befolkningen kan bruke digitale tjenester. I Norge har svært mange gode digitale ferdigheter, men det er fortsatt noen som trenger grunnleggende kompetanse i bruk av digitale verktøy og tjenester. Eldre, personer utenfor arbeidslivet og innvandrere er noen av målgruppene som ofte trenger veiledning og opplæring.

- Det er bra at kommunene sørger for at innbyggerne har tilstrekkelig digital kompetanse til å kunne ta i bruk digitale tjenester fra det offentlige sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Tilskuddsordningen støtter opp om samarbeidsavtalen mellom KS og KMD om utvikling av Digihjelpen – et kommunalt veiledningstilbud for å øke innbyggernes digitale kompetanse (pdf).KS og KMD har blitt enige om å fornye samarbeidsavtalen for to nye år, ut 2021.

Samarbeidsavtalen og tilskuddet skal legge til rette for at kommunen får etablert et permanent veiledningstilbud rettet mot innbyggere som mangler grunnleggende digital kompetanse.

Arbeidet med å få dighjelp tilbudet på plass starter like over nyåret. 

Siden 2014 har KMD bevilget totalt 43,35 millioner til ulike tiltak for å øke den digitale deltakelsen i befolkningen. Tilskudd til kommunale Digihjelpen-tilbud er en del av dette i tillegg til støtte Seniornett Norge for opplæring av eldre i hele landet, støtte til KS for å drifte netthåndboken for etablering av Digihjelpen (www.digihjelpen.no) og tildeling til Kompetanse Norge for å utvikle kurs- og opplæringsmateriell innen grunnleggende digitale ferdigheter (www.digidel.no).