Nordreisa kommune utlyser andre del av kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, som er på kr. 479.000. I tillegg utlyses kommunens egen kompensasjonsordning på kr. 400.000. Begge ordninger behandles samlet, og tildeling til støtteberettigede virksomheter skjer i næringsutvalgets møte 3. juni.

Tildelingskriteriene er mer fleksible enn for først del av kompensasjonsordningen som ble tildelt i april. Denne gang er kriteriene følgende:

  1. Tiltakene skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra staten, utsatte lån og avdrag, og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet til å opprettholde ordinær drift.
  2. Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Nordreisa kommune, som ikke har fått betydelig koronastøtte tidligere.
  3. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk i ordinær drift.
  4. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.
  5. Bedriften må dokumentere sviktende omsetning pga. koronasituasjonen.

Søknadsfrist: 20. mai

Næringsutvalget behandler søknadene samlet.

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema – Kommunal kompensasjonsordning #2 (DNNO) via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

Dersom støtteberettigede søknadsbeløp overstiger tilgjengelig beløp, vil det føre til en prosentvis avkorting av innvilgede tilskuddsbeløp.

Spørsmål kan rettes til Jan F. Fjære på telefon 417 06 134 eller jan.fjaere@nordreisa.kommune.no.