Områdegeriatriatrisk tjeneste (OGT)

OGT-NT er en spesialisthelsetjeneste, underlagt medisinsk klinikk ved UNN HF. Tjenesten gir tilbud om rehabilitering og tverrfaglig opptrening etter funksjonstap. Det tverrfaglige teamet består av lege, ergoterapeut, sykepleier i geriatri, fysioterapeut og logoped. Avdelingen har 3 døgnplasser.

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Denne modellen følges ved OGT-NT.

Inntaksområdet er i hovedsak Nord-Troms. For øvrige deler av Troms og Finnmark gjelder tilbudet primært innenfor afasi. Henvisninger skal komme fra leger på UNN, andre sykehus eller fastleger.

OGT-NT driver utadrettet virksomhet innen områdegeriatri, slag og afasi. Ved ambulering til kommunene i Nord-Troms tilbys det veiledning og oppfølging for pasient, pårørende og helsepersonell.

Helsesenteret Sonjatun, Områdegeriatriatrisk tjeneste
Sonjatunveien 21, 9151 Storslett
Tlf: 77 58 81 24
Web levert av CustomPublish AS