PP-tjenesten

PPT tilbyr ulike type tjenester med utgangspunkt i Opplæringslovens § 5-7: ”Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørge for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det.”

Virksomhetens arbeidsområder: 
Opplæringsloven har ikke noen klar opplisting av PP-tjenestens oppgaver. Loven legger stor vekt på tjenestens sakkyndighetsrolle, og gir beskrivelser av hva dette arbeidet skal inneholde. Men også forebyggende arbeid blir understrekt.
Med bakgrunn i loven - og tidligere lovverk - kan en peke på fire hovedoppgaver:

  1. Forebygging: Legge vekt på forebyggende tiltak i samarbeid med andre organ som har med barn og ungdom å gjøre.
  2. Undersøking: Undersøke/vurdere enkeltsaker etter forespørsel blant annet fra skole, barnehage, foreldre, eleven sjøl eller fra kommunen ellers.
  3. Praktisk rådgivning: Gi råd til fagpersonale i skole og barnehage, skoleadministrasjon, foreldre o.a. Rådgivinga skal omfatte spesialpedagogiske og sosialpedagogiske tiltak der siktemålet er et tilpassa lærings- og utviklingstilbud.

Sakkyndighetsarbeidet – både i grunnskole og videregående opplæring – inngår i pkt. 2 og 3 ovenfor. Til tross for at loven legger økt vekt på forebyggende tiltak, har tjenesten de siste årene fått klare instruksjoner om å legge ytterligere vekt på sakkyndighetsarbeidet gjennom å spesifisere timetall, organisering, tiltak og behov for kompetanse hos de som skal gjennomføre undrvisningen. 

  1.  Hjelp til elever: Så langt det er mulig sjøl gi hjelp til elever, eller ordne med undersøking /behandling hos andre. 

For å kunne utføre disse fire hovedoppgavene på en tilfredsstillende måte, vil vi i tillegg peke på fire viktige arbeidsområder som må ivaretas for å sikre kvaliteten på tjenestene:

  1. Sørge for gode samarbeidsrutiner utad: Å etablere og opprettholde gode rutiner og samarbeidsforhold til eksterne samarbeidsparter, både skoler, barnehager, andre kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester. 
  2. Intern utvikling av kompetanse: Et arbeid både med å vurdere intern kompetanse – og å planlegge, samt gjennomføre tiltak for å bedre kompetansen der det er mest bruk for dette. 
  3. Sørge for gode rammer for tjenestens arbeid: Å sikre tilfredsstillende økonomi, lokaler, inventar, utstyr osv. 
  4. Sørge for en god personalledelse: Å skape gode arbeidsforhold og godt internt samarbeid.

 

Mer om våre tjenester:

Historien om PPT i Nord-Troms

Web levert av CustomPublish AS