Pleie og omsorgstjenester

Pleie- og omsorgstjenesten i Nordreisa kommune er en samlet tjeneste, delt opp i institusjonsomsorg og hjemmetjenester.

Institusjonsomsorg

Målsetting: Gjøre den daglige tilværelsen så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig for den enkelte. Det er tilbud om avlastningsopphold, korttidsopphold, dagplasser og langtidsopphold. Kommunen har 3 sykehjem:

 • Sonjatun Sykehjem 
 • Sonjatun Omsorgssenter - spesielt tilrettelagt for aldersdemente (Her finner dere hospiteringsplan)
 • Sonjatun Bo- og kultursenter
 • Guleng Avlastningsenhet - avlastning til familier med hjemmeboende funksjonshemmede barn og unge.

Institusjonene ledes av virksomhetsledere.

Hjemmetjenester

Målsetting: Yte tjenester som gjør at eldre og funksjonshemmede kan bo lengst mulig i sine hjem.

 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand
 • Omsorgsboliger
 • Rus og psykisk helsetjeneste
 • TT-kort
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing
 • Tekniske hjelpemidler

Pleie- og omsorgstjenesten har base på Helsesenteret Sonjatun på Storslett. Tilbud om tjenester gis etter en faglig vurdering. Sektorleder er Angela Sodefjed, henvendelse til ekspedisjonen eller på telefon 77 58 81 30

Har du behov for tjenester fra ulike instanser? Da har du kanskje behov og rett til en individuell plan? Klikk innom her for mer info.

Web levert av CustomPublish AS