Reisa villakssenter AS får tre millioner kroner fra regjeringen, via Fremskrittspartiets innsats i budsjettforhandlingene som ble avsluttet i går kveld. 

Selve bevilgningen vil vises i KLD sitt nye budsjett, Kap 1420 post 85. 

Mandag 14.06. er det styremøter i Halti nasjonalparksenter, Reisa villakssenter AS og Styringsgruppemøte for Reisa villakssenter, og samme dag blir det pressekonferanse på Halti der Nordlys, Framtid i Nord  og NRK får informasjon om prosjektet. 

Reisa villakssenter
Prosjektet ble startet opp i 2018 og har vært i god utvikling. I nasjonal sammenheng har arbeidet kommet langt og det er etablert som eget selskap (mars 2021), og det detaljprosjekteres nå et bygg for formidling, utstilling og enkle kontor og møtelokaler. Forprosjekt for utstilling og tekniske formidlingsverktøy er i startfasen i mai 2021. Tross trange økonomiske rammer fram til nå har prosjektet kontinuitet og kvalitet for å realiseres i 2022 og framover.


Prosjektet har vært presentert for Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og har to positive merknader i hhv St prp’ene i for 2020 og 2021 – men har ikke oppnådd noen resultater i form av finansiering eller prioritering mht støtte til etablering eller drift. Troms fylkesting (2019) har avgitt positivt støttevedtak for senteret, og prioriterte dette som Troms sin kandidat. Dermed har dette tiltaket en solid forankring i regionen Troms og Finnmark, i kommunen og hos eierne og interessentene som er Reisa Elvelag, Nordreisa kommune, Halti nasjonalparksenter AS og Reisa elvelag.

Prosjektet har stor betydning for lokal og regional verdiskaping, naturbasert turisme og har sammenfall med alle nasjonale og regionale strategier for nordområdene, bærekraft, naturmangfold og for ivaretakelse. Det tar videre et godt arbeid, og samarbeid, blant alle enhetene på Halti og bygger opp et kompetansemiljø i nordfylket.

Reisa villakssenter har jobbet fram et nytt formidlingskonsept som bygger på stor grad av visuell, digital formidlingsteknologi som åpner for at senteret ikke bare skal ha folk inn i huset – men skal kunne nå ut til mange grupper i inn- og utland