Rus- og psykisk helsetjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste har som hovedmål å forebygge og redusere og sikre hjelp til personer med rus- og psykisk helseplager. I henhold til helsedirektoratets satsingsområder og kommuneplanens samfunnsdel, jobber virksomheten målrettet mot kommunens målsettinger om fokus på folkehelse, primær- og sekundærforebygging. Tjenesten jobber med forebygging blant barn, unge, voksne og familier.

Med rus menes: alkohol, narkotika, medikamenter og spilleavhengighet.

Tjenesten administrerer tiltak rettet mot mennesker som sliter med rus og psykisk helse utfordringer etter Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester.  Dette innebærer:

 • Miljøterapeutisk oppfølging i form av tiltak som lærings- og mestringsstrategier for å mestre dagliglivets utfordringer er en viktig del av tjenestetilbudet. Dette innebærer mestrings/støtte og strategisamtaler og praktiske mestringsøvelser, følge til samarbeidsmøter og institusjoner m.m.

 • Kartlegging, henvisninger, akutte og planlagte samtaler og hjemmebesøk.

 • Individuell og helhetlig planlegging, koordinering på tvers av kommunale og spesialist-helsetjenesten, politi, fengselsvesen/kriminalomsorgen, LAR (legemiddelassistert rehabilitering) osv.

 • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester, samt deltakelse i nødvendige samarbeidsmøter og ansvarsgrupper

 • Råd og veiledning

 • Innsøking til rusbehandling

 • Oppfølging gravide rusmiddelmisbrukere

 • Oppfølging/tvang i henhold til helse –og omsorgstjenestelovens kap 10, herunder mistanke om rus i svangerskap og/eller ved fare for brukernes eget liv og helse.

 • Oppfølging før, under og etter institusjonsopphold

 • Tilbud om individuell plan.

 • Strategiplanlegging i.h.t generell forebygging blant barn, unge, voksne og familier.

 • Lavterskel aktiviteter for befolkningen generelt.

 

Rus og psykisk helse arbeider for å gi tjenester av god kvalitet, og vi har fokus på at våre ansatte skal ha bred kompetanse innen rus og psykiatri. Vi ønsker at vårt tilbud skal være preget av samarbeid og gjensidig respekt. Alle tiltak blir individuelt tilpasset den enkelte bruker, og er i tråd med gjeldende regelverk og faglige retningslinjer.

Rus og psykisk helse er en frivillig tjeneste hvor du selv kan ta kontakt gjennom telefon, personlig oppmøte eller skriftlig pr. brev eller sms.

Er du pårørende, Klikk HER

Pakkeforløp

Pakkeforløpenes mål er å styrke det helhetlige behandlingstilbudet til pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet - Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss for en uforpliktende samtale på telefon:

Avdelingsleder: Eilin Evensen Storaas

 • Tlf: 47450481.

 

Besøksadresse: Sentrum 17, 9151 Storslett

Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett 
 

Facebook: https://www.facebook.com/nordreisakommune

Internett: www.nordreisa.kommune.no

 

Fastlegen er hovedkontaktpunktet ditt ved akutte helseplager.

Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, kan disse kontaktes:

 

Instans                Telefon           Åpningstid       

Nødtelefon           116 117           Hele døgnet      

Web levert av CustomPublish AS