Dispensasjonsutvalget har i sak 26/10 gitt bestemmelser om kjøring etter nasjonal forskrift § 3 bokstav d og e. For kjøring etter disse bestemmelsene må det sendes en melding til kommunen.  Bestemmelsene gjelder følgende type kjøring:

 § 3d  Transport av materialer og utstyr ved bygging.

 § 3e  opparbeiding og preparering av skiløyper

 

For nærmere beskrivelse av bestemmelsene, se Bestemmelser under Motorferdsel i utmark og vassdrag

Melding om kjøring skal gjøres på eget skjema og sendes Nordreisa kommune, servicetorget.

Kopi av skjema gis som en bekreftelse til den som skal ut å kjøre. 

 

Følgende skjema skal brukes:

For transport av materialer og utstyr ved bygging brukes følgende skjema.

For opparbeiding og preparering av skiløyper brukes følgende skjema.