Nordreisa kommune har inngått et samarbeid med Kvænangen kommune om behandling av søknader dispensasjoner fra Lov om motorferdsel i utmark for kjøring med snøscooter fra Oksfjord til Meiland og Valanhamn i Kvænangen kommune.

Nordreisa driftsutvalg har gitt Kvænangen kommune fullmakt til å behandle disse søknadene. Formålet er å gi en bedre oversikt, føre lik praksis i begge kommunene og gjøre saksgangen enklere både for søkere og for kommunene.

Det gis inntil to dispensasjoner pr fritidsbolig. Nordreisa Kommune har innhentet grunneiertillatelser fra Oksfjord til kommunegrensen til Kvænangen. Grunneier, Paul Vidar Lilleng, ønsker selv å gi grunneiertillatelse til de som skal ferdes over hans eiendom. Derfor må de som ikke har slik tillatelse fra før av ta kontakt med Lilleng. Kopi av denne tillatelsen må ligge med søknaden.

Søknad om dispensasjon for transport av bagasje og utstyr fra Oksfjord til Meiland og Valanhamn fylles ut på eget skjema og sendes til:

Kvænangen Kommune
9161 Burfjord
postmottak@kvanangen.kommune.no
Telefaks: 77 77 88 07

For spørsmål kontakt Trine Sølberg, tlf 77 77 88 42. Se også www.kvanangen.kommune.no