Statlig tyngdepunkt - Afasi og Stemme

Tilbudet skal gis til barn, unge og voksne med store og særskilte opplæringsbehov, samt deres pårørende. Tjenestene er i hovedsak gratis og formidles via ulike instanser. Bostedskommune og/eller trygdekontor dekker evt reiseutgifter. Kommunen skal sørge for nødvendig undersøkelse og utredning, og ved behov henvise til spesialhelsetjenesten.

Tilbudet er et samarbeid mellom ulike instanser, og er en del av "Statlig spesialpedagogisk støttesystem". Lokalt dreier det seg om PPT for Nord-Troms, Spesialhelsetjenester (Helseforetak Nord) og Statlig tyngdepunkt afasi.

Individrettede tiltak:

 • individuell diagnostisering og undervsining/behandling
 • gi og bygge opp et tverrfaglig tilbud på kommunalt plan
 • tilpassing av opplæringstiltak, lære-/hjelpemidler og alternative kommunikasjonsformer
 • brukerrettet virksomhet
 • råd og veiledning til brukere og deres pårårende
 • kvalitetssikre kommuanle opplæringstilbud
 • utvikle samarbeidmodeller med ulike fagutviklingsarbeid i forhold til diagnostisering og undervisning/behandling
 • legge til rett for yrkesmessig attføring på ulike nivå, - "Fra sykeseng til arbeidsplass"
 • miljøer

Systemrettede tiltak:

 • kommunebesøk for å kartlegge omfang
 • opprette og dyktiggjøre kommunale nettverk til å ta ansvar for målgruppen
 • kurs for brukere, pårårende og fagfolk
 • være med på å utvikle individuelle og kommunale rehabiliteringsplaner for afasirammede
 • utvikle sosiale nettverk på tvers av kommune- og fylkesgrenser
 • utvikle samarbeidsrutiner med spesialisttjenester, høgskole og universitet

Kontorsted: Helsesenteret Sonjatun, 9151 Storslett

Tlf., sentralbord: 77 77 07 00
Tlf., direktelinjer: 77 77 08 20/21/22
Telefaks: 77 77 07 02, (merkes "Afasi")

e-post: sonjatun@statped.no

hjemmeside:
http://www.statped.no

Web levert av CustomPublish AS