Sykestue – medisinsk behandling og observasjon

Avdelingen har totalt fire senger. Sykestua har daglig legevisitt og har også gode laboratorietjenester, tilgang på røntgen og telemedisinske løsninger.

Sykestua er samlokalisert med DMS (Distriktsmedisinsk senter) med 3 senger (samlokalisert med DMS) som brukes til rehabiliteringsopphold.

Opphold på sykestua er kortvarige og kan sorteres i to hovedkategorier:

Ø-hjelp:

To av sengene er avsatt til ø-hjelp. Inntaksområde for sykestuesengene er i hovedsak Nordreisa kommune og de som oppholder seg her. Henvisning til denne tjenesten går gjennom legevaktslege, fastlege eller lege på UNN.

Sykestua er et lavterskeltilbud som ivaretar akuttmedisinsk diagnostikk og behandling. Det tilbys utredning til et visst nivå og stabilisering før transport til sykehus. Det foretas observasjon og behandling av tilstander der sykehusinnleggelse ikke anses som nødvendig eller fordi det kan gis tilsvarende behandling på sykestua.

I tillegg gis kreftbehandling (smerte- og cellegiftbehandling) og omsorg ved livets slutt

Dersom en person kommer inn til sykestua på ø-hjelpsopphold, skal det i løpet av 1-3 dager vurderes hvorvidt vedkommende skal overføres til sykehus, korttidsopphold på sykestua / i annen kommunal avdeling eller utskrives til hjemmet. Helsetilstanden til pasienten og tilgjengelige plasser vil avgjøre det videre forløp.

Korttidsopphold på sykestua 

De to resterende sengene er avsatt til korttidsopphold. Korttidsopphold tildeles i følgende situasjoner:

 • Personer som sykehuset vurderer som utskrivningsklare til kommunen, men som ennå ikke er i stand til å reise hjem og har behov for et høyere omsorgsnivå enn andre korttidsplasser i kommunen, f eks der det er behov for sykepleierassistanse døgnet rundt.  

 • Personer der ø-hjelps oppholdet på sykestua er avsluttet men der behovet for et høyere omsorgsnivå fortsatt er tilstede.

Beboere som har korttidsopphold betaler for oppholdet med en fastsatt døgnsats. Satsen justeres hvert nyttår, og er i 2019 165 kr.

Korttidsoppholdene er forbehold personer fra Nordreisa kommune. Dersom oppholdet innvilges som avlastningsopphold, skal beboeren ikke betale.

Korttidsopphold og langtidsopphold

Det gjelder ulike regler for betaling for korttidsopphold og langtidsopphold i institusjon.

 • Korttidsopphold
  Oppholdet er midlertidig - tjenestemottakeren skal normalt flytte hjem igjen
 • Langtidsopphold
  Innebærer normalt at tjenestemottakeren flytter ut av sin faste bolig og inn i institusjonen som sitt nye permanente hjem
 • Avlastningsopphold
  Tilbys tjenestemottakere som til vanlig bor hjemme og mottar hjelp fra familien eller andre pårørende for at de skal få nødvendig avlastning

Beregning av egenandel ved korttidsopphold

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt maksimalsatser for betaling for korttidsopphold i institusjon. Satsene fra 01.01.2019 er fastsatt til:

 • Kr. 165,- for døgnopphold

Et døgnopphold varer alltid i minst 24 timer. Dersom oppholdet er av kortere varighet skal satsen for dag- og nattopphold benyttes.

 • Kr. 85,- for det enkelte dag- eller nattopphold

Kontaktinfo:
Helsesenteret Sonjatun, Sykestua

Sonjatunveien 21
9151 Storslett
Tlf: 77 58 81 23

 

Web levert av CustomPublish AS