Kompetanseheving for helse- og omsorgstjenesten, tilskudd 2021

Tilskudd til kompetanseheving- og innovasjon skal gå til å stimulere kommunene til å møte framtidas utfordringer på helse- og omsorgsfeltet.

For skoleåret 2021/-22 har Nordreisa kommune fått midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark til fordeling for kompetanseheving i helse- og omsorgstjenesten.

Målgruppen for tildeling er følgende: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten.

Følgende prioritering gjelder for høstens tildeling:   

  1. Videreutdanning av sykepleiere og andre høyskoleutdannede faggrupper. Særlig vil palliasjon og ernæring prioriteres.
  2. Utdanning av nye helsefagarbeidere, evt. kvalifisering av ansatte uten formell fagutdanning. Vekslingsmodell og ordinær.
  3. Bachelorutdanning Sykepleier og Vernepleier - heltid/deltid
  4. Fagskoleutdanninger – påbygg videregående skolenivå/fagbrev; kreftomsorg, lindrende behandling, eldre-/demensomsorg, rus- og psykisk helsearbeid. Annen fagskole innen helse.
  5. Videreutdanning og mastergradutdanning; psykisk helsearbeid og rusarbeid, eldreomsorg/demens, kreftomsorg/lindrende pleie, Habilitering/rehabilitering, lederutdanning eller annen videreutdanning og/eller mastergradutdanning (innen helse)
  6. Bachelor Fysioterapi, Bachelor Ergoterapi, Bachelor Sosialt arbeid (sosionom), Bachelor barnevernspedagogikk og annen bachelorutdanning innen helse og omsorg – heltid/deltid

For kompetansetiltak innen psykisk helse- og rusfeltet kan også ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe. (Feks NAV, barnevernstjeneste, barnehage og skoler.)

Vi tar forbehold om Statsforvalterens og Nordreisa kommunes egne kriterier både på antall studenter, størrelse på tildeling og avtale om binding.

Bekreftelse på studiet må ligge ved søknaden.

Søknaden merkes; 2021/674

 

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Linda Halvorsen, tlf. 77 58 80 31 / linda.halvorsen@nordreisa.kommune.no        

 

Søknad, MED BEKREFTELSE FRA OPPLÆRINGSSTED, sendes postmottak@nordreisa.kommune.no eller Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9156 Storslett.