Nordreisa kommune har mottatt kr. 443.226 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til ordningen Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.  

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet 

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. Bedrifter som ikke har mottatt betydelig støtte gjennom andre kompensasjonsordninger oppfordres særlig til å søke på denne ordningen

Søknadsfrist: 5. april 2021. 

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no

Kriterier

 1. Tiltakene skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra staten, utsatte lån og avdrag, og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet til å opprettholde fortsatt drift. 
 2. Bedriften må dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer. 
 3. Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Nordreisa kommune. 
 4. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk. 
 5. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert. 
 6. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.  
   

 

Vi ber om følgende dokumentasjon

 1. Beskriv likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona. 
 2. Redegjør for kontanttilskudd fra staten. 
 3. Legg ved utskrift av driftskonto bank for siste 6 måneder. 
 4. Legg ved dokumentasjon for permitterte og hvem som mottar dagpenger. 
 5. Legg ved skatteattest. 

 

Spørsmål kan rettes til næringsutvikler Jan F. Fjære på telefon 417 06 134 eller til jan.fjaere@nordreisa.kommune.no.  

Alle søknader behandles samlet av næringsutvalget etter påske.  

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. 

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage, kontroll mm.