Valg av meddommere for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 - offentlig ettersyn

I henhold til domstollovens § 68 skal valg av meddommere for ny periode som starter 1. januar 2017 legges ut til alminnelig ettersyn.

I møte 2. mai 16 har valgnemnda i Nordreisa foreslått kandidater som lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere til jordskifteretten. Valgnemndas forslag til meddommere er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside.

Valgperioden er fra 01.01.2017 – 31.12.2020.

Endelig valg foretas av kommunestyret 16. juni 2016.

Krav til den som skal velges er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:

1) Generelle krav
2) Personer utelukket på grunn av stilling
3) Personer utelukket på grunn av vandel

Eventuelle innvendinger bes gitt skriftlig innen 3.6.16, pr post til Valgnemnda i Nordreisa kommune, Pb 174, 9156, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Norges lover

Valgperioden er fra 01.01.2017 – 31.12.2020.

22 meddommere til Nord-Troms Tingrett:
Kvinner:                                             Menn:
1. Mona Fjellaksel Fossvoll               1. Terje Ansgar Eriksen
2. Edel Mikkelsen                              2. Karl Magne Bergland
3. Åshill Fredriksen                            3. Stein Gunnar Jørgensen
4. Rikke Gausdal                               4. Bent Gunnar Solvang
5. Iris Birkelund                                  5. Eivind Bergmo
6. Beate Nordgård Simonsen             6. Odd Kristian Kristiansen
7. Elin B. Slettli                                   7. Bjarne Josefsen
8. Cathrine Jensen                             8. Magne Henriksen
9. Marit Elisabeth Eira                        9. Per Sverre Moen
10. Reidun Åse Gaare                        10. Harry Fyhn
11. Lisa Hansen                                 11. Stein Arne Rånes
 
8 lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett:
Kvinner:                                             Menn:
1. Merete Rasmussen                       1. Torkjell Andersen
2. Kirsten Hansen Krone                   2. Hallgeir Bertelsen
3. Line Nyvoll Bergland                     3. Tom Vegar Kiil
4. Tone Aronsen                                4. Nils Roald Nilsen
 
4 jordskiftemeddommere til jordskifteretten:
Kvinner:                                             Menn:
1. Ragnhild With                               1. Pål Halvor Bjerkli
2. Anja C. Birkelund                          2. Jim Myrheim

 

Web levert av CustomPublish AS