I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles om arbeid med omregulering av boligområde i Solbakkmelen, Sørkjosen, som vist på kartutsnitt. Reguleringen vil omfatte følgende eiendommmer gnr/bnr: 47/42, 47/345, 47/351, 47/365, 47/366 og 47/367.

Frist for å komme med innspill/merknader er satt til 12. juli 2019 og sendes til:

AR-Ing AS, postboks 112, 9189 Skjervøy

eller til e-postadresse: firmapost@ar-ing.no

Dokumenter til oppstartsvarslingen:

Brev om oppstartsvarsel
Mottakerliste oppstartsvarsel
Oversiktskart
Referat oppstartsmøte
Uttalelse Sørkjosen grendelag