I henhold til Plan- bygningslovens §12-8, varsles det her oppstart av planarbeid vedr. reguleringsplan for Myrenga boligfelt og naustområde på deler av eiendommen gnr/bnr. 71/6 i Rotsundelv i Nordreisa kommune.

 

 

Figur 1 Kartutsnitt Rotsund med Myrenga boligfelt og naustområde

 

Figur 2 Planområdet i Rotsundelv gbnr 71/6

 

Planområdet ligger i Rotsundelv på eiendommen gbrn. 71/6 delvis ovenfor og nedenfor europaveg E6. Planområdet er til sammen på ca. 30daa hvorav 10daa er nedenfor europaveg E6 og 20daa ovenfor E6.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ca. 9 boligtomter ovenfor E6 og ca. 10 naustbygg i strandområdet på eiendommen. I kommunens arealplan er området et LNF-område. Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger § 4 fjerde ledd og konkludert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Forslagstiller er KONZEPT arkitektur bygg og plan, 9151 Storslett med siv.ark Geir Lyngsmark som faglig planlegger.

Merknader og/eller innspill til planarbeidet eller andre relevante opplysninger bes sendt skriftlig til

KONZEPT arkitektur bygg og plan
Flomstadvegen 1
9151 Storslett

eller pr. e-post : glyngsmark@hotmail.no

merket «Reguleringsplan Myrenga boligfelt» innen 1. februar 2018