Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av nytt boligfelt  for 21 frittliggende boligtomter og ca. 19dekar boligfelt for tett boligbebyggelse. Planområde  er ca. 66 dekar.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte pr brev.

Oppstartsmeldingen kan også sees på Nordreisa kommunes  internettsider.

Merknader som kan ha innvirkning på planarbeidet kan sendes skriftlig til

KONZEPT arkitektur bygg og plan , Flomstadvegen 1 , 9151 Storslett

eller elektronisk via epost til glyngsmark@hotmail.no  med kopi til Nordreisa kommune . Frist for innsendelse av merknader til planarbeidet  er  11.januar 2016.

Høgegga Øst varsel om oppstart.jpg