I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsler Nordreisa kommune utvidelse av planområdet for detaljreguleringsplan Storslett sentrum som var oppstartsvarslet 06.12.2016.

Utvidelsen gjelder et område vest og to områder øst for Storslett bru som er illustrert med rød, stiplet linje. Svart, stiplet linje er grense for planområde som var varslet 06.12.2016.

Lenke til kart av utvidelse

Utvidelsen er til sammen 87,6 dekar. Utvidet område vest for Storslett bru inngår i gjeldende reguleringsplaner med planidentene 19421992_001, 19421995_002, 19422002_003 og 19422014_002. Utvidete områder øst for Storslett bru inngår i gjeldende reguleringsplaner med planidentene 19421997_001, 19422000_001 og 19422014_001.

Nye eiendommer som blir berørt av utvidelsen er:
Gnr. 11 bnr. 2, 3, 6, 12
Gnr. 12 bnr. 5, 6, 19
Gnr. 13 bnr. 7, 21 (Snr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 30, 33, 46, 66, 67,42
Gnr. 14 bnr. 4, 7, 8, 9, 25, 78, 96, 134, 147, 154 (Snr. 1, 2)
Gnr. 43 bnr. 4, 8 (Snr. 1, 2, 3, 4, 5), 16, 17, 18, 24, 25, 31, 33, 36, 41, 42, 47, 49, 50, 51, 52, 57,
                     61, 65, 66, 67, 77, 78, 79, 80, 105 (Snr. 1, 2), 112, 115
Gnr. 52 bnr. 3

Bakgrunnen for utvidelsen er å kunne avklare trafikkmessige løsninger både med hensyn til myke trafikanter og biltrafikk.

Nordreisa kommune som planmyndighet, vurderer at denne utvidelsen av planområdet gis en begrenset oppstartsvarsel siden dette er en begrenset utvidelse av planområdet for primært å kunne øke trafikksikkerheten og trafikkavvikling i området. Det sendes derfor kun varsel til berørte grunneiere av utvidelsen samt en del regionale myndigheter. I tillegg legges dette varselet ut på kommunens hjemmeside.

Merknader til oppstartsvarselet
Merknader og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller postmottak@nordreisa.kommune.no 

Frist for innspill/merknader settes til 20.06.2021.

Lenke til brev om varsel utvidelse