Klikk her for nedlasting av sakspapirer

KLIKK HER FOR DIREKTESENDINGEN

Agenda:

Kl. 09.00-09.45            Befolkningsutvikling i Nordreisa, Nord-Troms og andre distriktskommuner v/Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskapKl. 09.45-09.55            Pause
Kl. 09.55-10.15            Attraktivitet og omdømmebygging v/ kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen
Kl. 10.15-10.55            Drøfting
Kl. 10.55-11.00            Oppsummering v/ordfører
Kl. 11.00-11.30            Lunsj
Kl. 11.30                      Kommunestyremøte

Sakslisten:

Orienteringer:
  • Campus Nord-Troms v/daglig leder Berit Fjellberg Nord-Troms Studiesenter
  • Sonjatun sykehjem v/lege Remigiusz Paul
  • Ungdomsrådet, Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede presenterer årsrapport 2020
  • Regnskap 2020 og regnskap hittil 2021 v/kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen      
FO 3/21- Kritiske forhold ved Sonjatun sykehjem v/John R Karlsen (Frp)    
PS 28/21- Drift av Sonjatun sykehjem       
PS 29/21 -Forvaltningsrevisjon - kvalitet i sykehjemstjenestene            
FO 4/21 - Møte og talerett i kommunestyret v/Tanja Birkeland (Sp)              
 
PS 30/21- Referatsak        
RS 19/21 -Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2021            
RS 20/21 -Protokoll fra møte Barn- og unges kommunestyre 11. mars 2021.    
RS 21/21 -Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 23.03.21              
RS 22/21 - Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 19.04.21              
RS 23/21 -Protokoll fra partnerskapsmøte 22. april 2021 Helsefellesskapet Troms og Ofoten        
RS 24/21 -Årsmelding fra Hålogaland lagmannsrett 2020   
 
PS 31/21 -Disponering av aksjeutbytte fra Ymber AS 2020 
PS 32/21 -Kommunale koronamidler til rammede bedrifter             
PS 33/21  -Ombygging av Halti næringshage           
PS 34/21  -Omdisponering i investeringsbudsjettet for å finansiere utbygging av lokaler til barneverntjenesten på Storslett skole    
PS 35/21  -Status barneverntjenesten 1. kvartal 2021          
PS 36/21  -Ny barnehagestruktur  
PS 37/21  -Nordreisa kommunes høringsuttalelse: Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020 - 2024             
PS 38/21  -Trafikksikkerhetsplan for Nordreisa 2021-2024 - sluttbehandling 
PS 39/21   -Etablering av Campus Nord-Troms         
PS 40/21   -Kontrollutvalgets årsmelding for 2020   
PS 41/21    -Nye retningslinjer for flåtelån og toppfinansieringslån for landbruket, samt endring av retningslinjene for kommunalt næringsfond og kommunalt utviklingsfond         
PS 42/21    -Revidering av delegasjonsreglement for Nordreisa kommune - ny behandling        
PS 43/21    -Revidering - reglement for interpellasjoner og spørsmål