Verna områder i Nordreisa

I Nordreisa kommune er det fem områder som er vernet i medhold av naturvernloven. Til sammen er 920 km2 av Nordreisanaturen vernet etter naturvern/naturmangfoldsloven.
 
Reisa Nasjonalpark med sine 803 km2 er en av Norges største nasjonalparker. Den ble åpnet i 1986 av daværende miljøminister Sissel Rønbeck. Innerst i nasjonalparken ligger Raisjavri, eller Reisavannet på norsk. Vannet ligger godt inne på de vestlige deler av Finnmarksvidda. Her er Reisaelvas kilder og elva har herfra en lengde på 12 mil til utløpet i sjøen ved kommunesentret Storslett.

For å ta seg inn i dette området kan man følge stien fra Saraelv, eller man kan leie seg elvebåtskyss. Av de store severdighetene oppe i nasjonalparken er Mollisfossen med sine 269 m i fritt fall et imponerende skue, spesielt på forsommeren når det er stor vannføring i fossen. Imofossen er laksens siste stoppested i vassdraget.

Utdrag fra vernereglene:
- Vegetasjonen, også døde trær og busker er fredet.
Det er tillatt:
- Å bruke nedfalt virke og tørre kvister til bål.
- Å plukke bær matsopp og kvister.
- Å hugge trevirke (ris) til snarefangst.

All motorisert ferdsel, herunder landing og lavtflyvning med luftfartøy, er forbudt.
- Forurensning og forsøpling er forbudt.
- Idrettsarrangement og kommersiell turisme er forbudt.
-
Unntatt fra dette er skyss av turister med elvebåt.

Det er tillatt:
- Å bruke tradisjonell elvebåt med motor på Reisaelva opp til  
  Nedrefoss, samt båt med motor på Raisjavri.

All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og varsomt slik at en ikke skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er til ulempe for andre.

Raisduottarhaldi landskapsvernområde ligger i kommunens sørvestlige del, og grenser opp mot nasjonalparken. Området dekker et areal på 80 km2. Raisduottarhaldi er kommunens høyeste fjell på 1361 moh. Denne værharde toppen er et yndet turmål for mange.

Utdrag fra vernereglene:
- Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter er forbudt.
- Motorferdsel til lands og vanns, herunder landing og lavtflyvning med luftfartøy, er forbudt.
- Det er tillatt å bruke beltekjøretøy på vinterføre t.o.m. 1. mai etter godkjent løype til Somajavri i samsvar med forskrift etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 
- Forurensning og forsøpling er forbudt. 
- All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og varsomt slik at en ikke skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt , tamrein og bufe, eller er til ulempe for andre.
- Idrettsarrangement og kommersiell turisme er forbudt.

Javreoaivit naturreservat er vernet pga områdets spesielle fjellflora med plantegeografisk verdi.

Reisautløpet naturreservat er vernet for å bevare et stort elvedelta der en av de tre mest verdifulle strandengene i Nord-Norge inngår, og hvor en rekke våtmarksfugler raster under trekket.

Spåkenesøra naturreservat er vernet for å bevare et stort fjæreområde som er viktig som trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl. På Spåkenes er det satt opp en utkikksbu som er fin til å observere fuglelivet fra.

Statskog SF, Fjelltjenesten har oppsynet med naturvernområdene. De har eget avdelingskontor i Halti Næringshage i Haltibygget på Storslett.

Forskrift for Reisa nasjonalpark
Forskrift for Raisduottarhal´di landskapsvernområde                  
Forskrift for Jav´reoaivit naturreservat 
Forskift for Reisautløpet naturreservat                                       
Forskrift for Spåkenes naturreservat

 

 

Web levert av CustomPublish AS