Nå blir det enklere å søke om motorferdsel

Om lag 95 prosent av Norges areal er definert som utmark. I 2018 var det til sammen 15300 søknader om motorferdsel i utmark behandlet av kommuner, hvorav de fleste fikk innvilget dispensasjoner, ifølge tall fra SSB. Søknadsprosessen har fram til nå vært tidkrevende både for søkere og saksbehandlere, men nå er det endelig en digital løsning tilgjengelig som bidrar til forenkling for alle parter.

 

- Vi har utviklet en digital søknad for motorisert ferdsel i utmark i samarbeid med Nordreisa kommune som vil innebære kraftig forenkling for alle parter, sier daglig leder i Digital medarbeider Aleksander Øines. - Digitale kart, oversikt over grunneiere og dine egne eiendommer er integrert i tjenesten, i motsetning til de løsningene som finnes i dag hvor man må legge ved kart og søke opp grunneiere, sier Øines.

 

Vi inviterer til testing av digital søknad

Nordreisa kommune har store utmarksområder og lar nå innbyggerne være med å teste ut den digitale løsningen hvor de f.eks kan teste ut å søke om all motorferdsel, for eksempel ATV, sjøfly og scooterkjøring. I test-perioden som er fra 1. -17.mai vil digitale søknader i det nye systemet ikke bli saksbehandlet – kun testet. Ordinære søknader i testperioden foregår på «gammel» måten.

 

- Vi mottar ca. 100 søknader om dispensasjon i året, sier Fredrik Lehn-Pedersen som er saksbehandler. Dagens saksbehandlingsløsning innebærer mye manuelt arbeid som tar mye tid.
Dispensasjoner må fornyes med jevne mellomrom, noen gis årlig andre gis for valgperioden på 4 år.

 

Den nye løsningen vil mer enn halvere saksbehandlingstiden, spesielt da den har en integrert mot kartløsning som viser åpne scooterløyper, skredfare, flomfare, verneområder, høydedrag osv. samt at den også er knyttet til eiendomsinformasjon som gjøre det enkelt å få oversikt over berørte grunneiere som kan gi samtykke til kjøring over eiendommen.  

 

Regjeringen har sendt på høring forslag om endring i «forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag», som vil bidra til ytterligere forenkling. Det foreslås at det skal gis tillatelse til bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte uten at det ligger et krav til minste avstand på 2.5 kilometer mellom bilvei og hytte. I tillegg vil de vurdere å fjerne kravet om at kommunen bare kan gi tillatelse når det ikke er mulig med leiekjøring. Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. august.

 

Vi inviterer alle – både innbyggere og nabokommuner – til å teste løsningen – klikk deg inn på denne lenken: https://motorferdsel.no/