Nordreisa kommunestyre har møte 12.6.14 fra kl 09:00 på kommunestyresalen på rådhuset

Klikk her for nedlasting av møtepapirer for politiske saker til kommunestyremøte 12.6.14

Tilleggsak PS 32/14 til kommunestyremøtet

Tilleggsak PS 33/14

Klikk her for nedlasting av møtepapirer for referatsaker til kommunestyremøte 12.6.14

Saklisten består av følgende saker:

PS 16/14
Årsmelding 2013 Nordreisa kommune
 
2014/1412
PS 17/14
Revidert årsregnskap 2013 - Nordreisa kommune
 
2014/369
PS 18/14
Kvartalsrapport 1.kvartal 2014
 
2013/1635
PS 19/14
Revidering av budsjett 2014
 
2013/1635
PS 20/14
Foreløpig budsjettramme for 2015
 
2014/1891
PS 21/14
Kontrollutvalgets årsrapport 2013
 
2012/267
PS 22/14
Utbygging av fiber Hamneidet, Stornes-Storberget, Flatvoll-Tangen
 
2010/3938
PS 23/14
Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-2024
 
2012/2068
PS 24/14
Strategisk næringsplan for Nordreisa kommune 2014-2024
 
2012/4573
PS 25/14
Oppfølging av tilstandsrapport for grunnskolen
 
2011/530
PS 26/14
Forslag - Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune
 
2013/430
PS 27/14
3-3 turnus Høgegga: Evaluering og eventuell videreføring
 
2014/1537
PS 28/14
Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger mellom Nordreisa kommune og UNN HF
 
2012/92
PS 29/14
Søknad om skjenkebevilling - Kronebutikken butikkdrift AS
 
2014/1574
PS 30/14
Etablering av friluftsråd i Nord Troms
 
2014/1878
PS 31/14
Suppleringsvalg - vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget etter innvilgelse av fritak
 
2012/4021
 
 
Tilleggssak
PS 32/14         Søknad om kommunal garanti for låneopptak Nordreisa menighetsråd 
PS 33/14         Svar - Høring lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i forkant av kommunereformen