Nordreisa kommune vedtok i 2017 at det skulle opprettes et Kommunalt miljøfond.

Tilskudd til klima- og miljøtiltak fra Kommunalt miljøfond skal medvirke til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling i Nordreisa, og støtte opp om de som har gode miljøprosjekter de trenger økonomisk hjelp til å realisere. Fondets målgruppe er frivillige lag og foreninger, privatpersoner, barnehage/skole o.a.

Alle søknader skal innsendes via portalen regionalforvaltning.no, og rammen "Kommunalt miljøfond, Nordreisa kommune".

Søknadene vil behandles av driftsutvalget i første møte etter søknadsfristen.

I tillegg gjorde Miljø, plan og utviklingsutvalget følgende vedtak i sak 3/19 den 16.01.19:

Miljø,- plan og utviklingsutvalget gir for året 2019 en presisering om at støtte til fjerning av gamle oljetanker og oljefyrer kan gis hvis søker faller utenom Enova sine regler.
Støtten gis med et støttebeløp på:
Fjerning av oljefyr og oljetank kr 10.000
Fjerning av oljetank kr 5.000
For å få utbetalt støtte må du registrere kostnadene i søknadsportalen regional forvalting. Legg ved dokumentasjon på relevante fakturaer.

Dette vil gjelde også for 2021

 
Saldo pr august 2021 er kr 323.000.

Fondets retningslinjer kan du lese her. I retningslinjene finner du mer informasjon om hvordan du går fram for å søke.