Søknaden kan gjelde dersom du har et særlig hjelpebehov grunnet sykdom. Behovet kan være midlertidig eller varig.

Det er kommunen i samarbeid med deg som bestemmer omfang og hvilke tjenester som skal gis. Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering av behov. 

Slik søker du

Ved behov for hjemmehjelp må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen. 
Her finner du søknadskjema og mer informasjon om behandling av søknader.

Kriterier/Vilkår

Den som utfører tjenester på vegne av kommunen har rett på best mulig arbeidsmiljø. Det henstilles derfor til at det ikke røykes når ansatte fra hjemmetjensten er innom.

Det er ellers viktig at ansatte kommer seg fram for å kunne gjøre sine arbeidsoppgaver, det bes derfor om at mottaker av tjeneste sørger for at veien er brøytet og strødd dersom det er påkrevet. Hjelpemidler som kost, støvsuger og lignende, må også finnes i boligen.

Tjenestemottakeren må være tilstende når tjenesten skal utføres.

Hva må du betale?

Egenandelen avhenger av mottakerens eller husstandens inntekt og antall timer per måned. Se under "Priser" nedenfor.

Hvem kommer hjem til deg?

Ansatte i hjemmetjenesten arbeider i en turnusordning, noe som tilsier at det vil være forskjellige personer som gir bistand til den enkelte. Vi prøver likevel å tilpasse turnusen slik at det ikke blir for stort skifte av ansatte som kommer hjem til deg. Personalet har arbeidstøy og skal kunne legitimere seg med Nordreisa kommunes identitetskort.