For å rette opp uhensiktsmessige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering/makeskifte.

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to matrikkelenheter (eiendommer) som har felles eksisterende grense. For overføring av større områder, se arealoverføring. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives.

Vilkår for grensejustering

  • Arealene skal være noenlunde like i størrelse og verdi.
  • Av hensyn til panterett er det bare mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene.
  • Arealet for involverte eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (maksimalt 500 m²).

Hvem kan søke, skjema mm

Eier (hjemmelshaver), fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke om grensejustering.

Søknadsskjema

Du finner skjema for søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning her (PDF, 407 kB)

Søknaden må være undertegnet av alle eiere og eventuelle festere av de berørte eiendommene. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Søknaden må inneholde forslag til ny grense tegnet inn på kartutsnitt og opplysninger om hvor stort areal som overføres.

Hva skjer videre etter du har søkt?

I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig med noe vedtak før vi gjennomfører grensejusteringen. Vi vurderer om søknaden er innenfor reglene for grensejustering.

Dersom det søkes om grensejustering mot f.eks. veigrunn, friareal eller LNF(R)-områder må søknaden behandles av byggesak før vi kan avholde oppmålingsforretning, der søker, berørte parter og landmåler møtes på aktuelle eiendom.

For å justere arealet må vi avholde en oppmålingsforretning. Det vil si at vi kartlegger grenser og rettigheter til fast eiendom, og merker og måler nye og eksisterende grenser i marka som er i tråd med partenes påstander og fremlagte dokumenter.