Gravemelding skal inneholde informasjon om:

 

 • Hvor det skal graves.
 • Hva det skal graves for.
 • Dybde for graving.
 • Hvem som skal grave og kontaktperson som er ansvarlig for graving.
 • Vedlagt situasjonsplan i målestokk  1:500 eller 1:1000 eller som nøyaktig skisse med nødvendige mål. (kart finnes i menyen til høyre under selvbetjening)                                                                                                                                                                                                                  

Gravemelding skal sendes minimum 5 virkedager før du skal begynne å grave.

Skjema gravemelding
Skjema gravemelding (digital utfylling) PDF document ODT document

 

I Nordreisa kommune skal gravemelding minimum sendes / leveres til:

Skal det graves over vei eller vei må stenges skal i tillegg Politi og Statens vegvesen kontaktes.

Gravemelding skal behandles hos Geomatikk og Ymber før Nordreisa kommune behandler og godkjenner denne som siste instans.

Ferdigbehandlet gravemelding vil bli sendt pr. post, fax, epost, eller melding om henting vil bli gitt pr. tlf avhengig av hva som er krysset av på skjema.

Gravemelding som ikke har vært behandlet hos Geomatikk og Ymber vil ikke bli behandlet av Nordreisa Kommune.

Påvisning:

 • Elektriske kabler blir påvist av Ymber eventuelt Geomatikk.
 • Vann og avløpsledninger blir påvist av Nordreisa kommune v/ anleggseksjon.

Bestilling av påvisning utføres av den som er ansvarlig for graving.

Plikter og ansvar for den som graver

 • Ved graving plikter den som er ansvarlig for arbeidet å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene.
 • Dersom det oppstår skader fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er den som graver ansvarlig og plikter å betale reparasjon av skaden. Han/hun er også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte påføres området eller tredjemann.
 • Ved arbeid på eller nær offentlig veg er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57, 58 og forurensningslovens § 28, 37.
 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad.
 • Arbeidet skal utføres innenfor rammen angitt i denne orientering. Jeg/vi er klar over min/vår erstatningsplikt og erkjenner ubetinget erstatningsplikt for skade av enhver art som forårsaket av gravingen/sprengingen. Det er en forutsetning for tillatelsen at arbeidet som omfattes av plan- og bygningsloven er godkjent av bygningsmyndighetene. Gravemeldingen omfatter ikke private stikkledninger, kabler, ledninger o.l. Den som graver har selv ansvaret for å skaffe opplysninger om dette.