Om naturreservatets formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av gammel og til dels storvokst bjørkeskog med innslag av gammel furuskog, med mye høgstaudebjørkeskog og stort innslag av andre treslag som gråor og osp. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder viktige naturtyper og er leveområde for en rekke arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
 

Om sentrale bestemmelser for naturreservatet

Utdrag fra forskriften: Forskrift om vern av Gearpmesorda naturreservat/ Kärmisvaaran luononreservaatti/ Gearpmesordda luonddureservàhtta i Nordreisa kommune, Troms fylke 

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.

§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien
f) Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles, og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.
g) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på andre trær enn bjørk.
h) Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.

§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.

Forvaltningsmyndighet

Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark som er forvaltningsmyndighet i naturreservatet. Kommunen vil være behjelpelig med spørsmål.