Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen, og regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.

Konsekvenser ved brudd på regelverket

Ved brudd på alkoholloven tildeles prikker

Det utføres salgs- og skjenkekontroller i Nordreisa. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis et salgs- eller skjenkested i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan ikke stedet selge eller skjenke alkohol.

Antall prikker for hvert regelbrudd

8 prikker:
 • salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år
 • brudd på bistandsplikten
 • brudd på kravet om forsvarlig drift
4 prikker:
 • salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler
 • brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene
 • skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (sprit) til person på 18 eller 19 år
 • brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk
2 prikker:
 • åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet
 • mangler ved bevillingshavers internkontroll
 • manglende levering av omsetningsoppgave 
 • manglende betaling av bevillingsgebyr 
 • brudd på krav om styrer og stedfortreder
 • gjentatt narkotikaomsetning 
 • gjentatt diskriminering
 
1 prikk:
 • brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
 • brudd på regler om skjenkemengde
 • konsum av medbrakt alkoholholdig drikk
 • gjester medtar alkohol ut av lokalet
 • brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk 
 • brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • brudd på reklameforbudet
 • andre overtredelser som omfattes av alkoholloven