Fra 1. januar 2018 ble ansvaret for å gjennomføre borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene. Vigselsmyndighet i kommunene er gitt til ordfører og varaordfører. I tillegg kan kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet, få vigselsrett.

Kommunen må selv vurdere hvem som er egnet for oppgaven. Det er ikke krav om særlig kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale. 

Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre dersom kommunestyret trekker tilbake tildelingen.  

Kommunale vigslere har anledning til å vie brudepar i hele Norge, inkludert Svalbard. Det er ikke anledning til å vie brudepar i utlandet. 

All kommunikasjon om vigsel er til orientering unntatt offentlighet.

skatteetaten

Før dere gifter dere må dere huske å få bestilt prøvingsattest - vær ute i god tid før bryllupet

Før dere gifter dere må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer til dem. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.
Les mer hos skatteetaten.

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Borgerlig vielse

Hvor og når kan vi gifte oss?

Vigsling utføres i utgangspunktet på hverdager innenfor kommunens normalarbeidstid mandag - fredag fra kl 8-15. Kommunale vigslinger kan etter avtale med vigsler finne sted på andre dager eller andre tidspunkt.

Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigsler. Avtale om vigsling skal normalt skje 2 måneder i forveien, men kan ved særlige grunner avtales på kortere varsel.

For perioden 1. juni – 30. august er fristen 20. mai.

Seremonien vil som utgangspunkt foregå på Halti kultursenter - kulturscenen/seremonirommet

Hvordan bestille tid for vigsel?
Du kan bestille tid før vigsel ved:

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?

Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten fra folkeregisteret. Vi bekrefter ikke tidspunktet for vielsen før vi har mottatt denne. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet. På skjema for prøvingsattest kan dere velge om attesten skal sendes direkte til oss (vigsler) eller til dere (brudeparet). Velger dere det siste alternativet må dere selv sørge for at attesten blir levert inn på servicetorget senest tre dager før vielsen.

 

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?

For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du Skatteetaten.

Kjønnsnøytral ekteskapslov
1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten.

Hendene til brudeparet

Vigsler i kommunal regi - det praktiske


Seremonien vil som utgangspunkt foregå på Halti kultursenter, Kulturscenen/seremonirom

Vigselen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Nordreisa kommune (vigsler) forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vielsen. Det forutsettes at kostnader ved et annet vigselssted enn seremonirom på Halti kulturscene dekkes av brudeparet.

Dersom brudeparet ønsker å vigsles utenfor kommunens grenser, men at vigsler skal være fra Nordreisa kommune, må dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke reiseutgifter for vigsler og andre merutgifter dette medfører for kommunen. Dette skal være avtalt på forhånd.

Fremmøte
Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter. Har dere valgt at prøvingsattesten skal sendes direkte til vigsler trenger dere kun å vise legitimasjon før vigselen.

Vitner
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Nordreisa kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

 

Språk

Vielsen kan skje på norsk, engelsk, nordsamisk eller kvensk. For andre språk må brudeparet selv sørge for kvalifisert tolk. Dersom bruden trenger tolk, skal tolken ikke være i slekt/venn til brudgom og motsatt.

Om seremonien
Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Ringer
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien, men dere må gi beskjed om dette på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Kunstneriske innslag og evt blomster
Ønskes det spesiell pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag må dette ordnes av brudeparet selv. Gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering
Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.

Vigslere:

 • Ordfører
 • Varaordfører

I tillegg gis vigselsmyndighet til:

 • kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen
 • lærer i samisk og finsk Marit Inga Bæhr
Penger

Hva koster en borgerlig vigsel?

Vigselstilbudet er gratis så fremt vigselen foregår på seremonirom Halti i ukedager innenfor kommunens normalarbeidstid.

Kostnader som kan komme i tillegg og som må dekkes av brudeparet selv:

 • leie av andre lokaler bestilles av brudeparet selv
 • kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag 
 • reiseutgifter og kostnader for vigsler utenom fastsatt sted og /eller utenfor Nordreisa kommune og utenom kommunens normalarbeidstid - dette skal være avtalt på forhånd

Reglement for vigsler i Nordreisa kommune

Reglement for vigsler i Nordreisa kommune
Saksnr: 2017/701
 
Dok type:
Reglement
Versjon nr
1-2021
Skrevet av:
Ellinor Evensen
Gjelder fra
18.12.17
24.06.21
Vedtatt av:
Nordreisa kommunestyre – PS 47/17
Revidert av Nordreisa kommunestyre – PS 71/21
Antall side
3

 

 

 

 

 

 

1.        Reglementets virkeområde

Nordreisa kommune har med hjemmel i §1 i forskrift om kommunale vigsler ansvaret for vigselstilbud til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Reglementet regulerer myndighet, hvem som kan vigsles, sted for vigsler og kostander.

 

2.         Hjemmel

Forskrift om kommunale vigsler

Lov om ekteskap [ekteskapsloven]

Forskrift om registrering og melding om vigsel

 

3.             Gyldighet

Reglementet gjelder fra og med kommunestyrets vedtak og frem til et nytt vedtak fra kommunestyret måtte foreligge. Reglementet revideres ved behov. Ved særlige tilfeller som ikke er fanget opp av reglementet avgjøres dette av formannskapet.

  

4.             Vigselsmyndighet i Nordreisa kommune

Følgende roller har vigselsmyndighet i Nordreisa kommune, jfr. Ekteskapsloven §12 a

 • Ordfører
 • Varaordfører

 

I tillegg gis vigselsmyndighet til:

 • kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen
 • lærer i samisk og finsk Marit Inga Bæhr.

 

Kommunestyret selv kan delegere vigselsmyndigheten til andre personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. De kan også trekke tilbake vigselsmyndigheten. Dersom vigslerens 
ansettelsesforhold i Nordreisa kommunen avsluttes, opphører delegert vigselsmyndighet.

 

5.             Vigselstidspunkt

Vigsling utføres i utgangspunktet på hverdager innenfor kommunens normalarbeidstid.
Kommunale vigslinger kan etter avtale med vigsler finne sted på andre dager eller andre
tidspunkt.
 
Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigsler. Avtale om vigsling skal normalt skje 2 måneder i forveien, men kan ved særlige grunner avtales på kortere
varsel.  For perioden 1. juni – 30. august er fristen 20. mai.

 

6.        Vigsler i kommunal regi kan finne sted på:

Seremonien vil som utgangspunkt foretas i kommunens egne lokaler/ Halti kultursenter - Kulturscenen/seremonirom
 
Vigselen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Nordreisa kommune (vigsler) forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vielsen. Det forutsettes at kostnader ved et annet
vigselssted enn kommunens egne lokaler/seremonirom på Halti kulturscene dekkes av brudeparet.

 

Dersom brudeparet ønsker å vigsles utenfor kommunens grenser, men at vigsler skal være fra Nordreisa kommune, må dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke reiseutgifter for vigsler og andre merutgifter dette medfører for kommunen. Dette skal være avtalt på forhånd.

 

7.             Hvem kan vigsles i Nordreisa kommune?

Alle kan vigsles i Nordreisa kommune, uansett bosted.
 
Kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Nordreisa kommune.
Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i Nordreisa.
 
Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.
 
Nordreisa kommune tilbyr også vigsler til innbyggere fra andre kommuner.
 
8.        Språk
Vielsen kan skje på norsk, engelsk, nordsamisk eller kvensk. For andre språk må brudeparet selv
sørge for kvalifisert tolk. Dersom bruden trenger tolk, skal tolken ikke være i slekt/venn til
brudgom og motsatt.
 
9.        Rammer for vielsen
Nordreisa kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Det brukes et eget vigselsformular.
Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres, bestilles og dekkes av
brudeparet selv. Dette må avtales på forhånd.
 
10.    Kostnader knyttet til vigselen
 • Vigselstilbudet er gratis så fremt vigselen foregår på kommunens egne lokaler/ Kulturscenen/seremonirom i ukedager innenfor kommunens normalarbeidstid.
 • En eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av brudeparet selv.
 • Kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet.
 • Reiseutgifter og kostnader for vigsler utenom fastsatt sted og /eller utenfor Nordreisa kommune og utenom kommunens normalarbeidstid dekkes av brudeparet.
 • Kostnadsdekning skal være avtalt på forhånd
 
 
 
11.    Arkiv
All dokumentasjon lagres i kommunens saksbehandlersystem, og unntas med hjemmel i offentlegloven § 13, jf. forvaltningslovens § 13.
 
12.    Rutine for gjennomføring av vigsler
Kommunedirektøren har myndighet til å fastsette rutiner for administrative oppgaver knyttet til
vigsler slik at vielsene kan finner sted innenfor verdige rammer.
 
13.    Informasjon om reglement og rutiner
Reglement og rutiner for vigsler skal kunngjøres på kommunens hjemmeside.