Informasjon til skogeiere i Nordreisa kommune

Meldeplikt ved hogst og måleplikt

Meldeplikt på hogst av virke for salg skal meldes inn til kommunen

All hogst i vernskog, unntatt hogst av ved til eget bruk, skal meldes til kommunen seinest tre uker før hogsten settes i gang. All skog i Troms er vernskog (§ 12 i skogloven). Vernskog er skog som fungerer som beskyttelse mot naturskader og den gir vern mot vær og vind for annen skog, dyrket mark og bebyggelse. Opp mot fjellet, ut mot havet eller langt mot nord vokser skogen saktere og forynger seg ikke så lett, og her er skogen viktig for å opprettholde seg selv.

Skjema for melding om hogst i vernskog finnes her (Word-dokument) 

Tømmerforordninga (måleplikt)

Formålet med tømmerforordningen er å stoppe ulovlig hogst av tømmer, jamfør EØS-avtalen 2015. Skogsvirke som blir hogd til foredling eller salg blir målt og volumberegna, jamfør skogbruksloven.

Skogeier (1) eller Kjøper (2) har ansvaret for å oppfylle kravene:

Når skogeier hogger og selger virke fra egen skog, er skogeier ansvarlig for å oppfylle kravene i tømmerforordninga.
Når en kjøper hogger og selger virket (rotkjøp), er det kjøper som er ansvarlig for å oppfylle kravene til tømmerforordninga.

Tømmerforordningen omfatter blant annet:

 • Rundvirke
 • Ved til brensel
 • Flisvirke

Opplysninger om hogsten skal tas vare på i fem år.

Følgende opplysninger skal dokumenteres og tas vare på:

 • Volum
 • Sortiment
 • Treslag
 • Navn og adresse på den du selger tømmeret til
 • Risikovurdering

Kjøper rapporterer elektronisk via Altinn. Du kan rapportere småsalg alternativt på skjema-LDIR-918. Skjemaet fylles ut og sendes til kommunen der hogsten har vært.

Kommunen ved skogbruksansvarlig kan være behjelpelig med å måle hogd virke (kubikk) og sortiment for så å sende data inn til Norsk Virkesmåling på vegne av skogeier.

NB. Når en skogeier skal selge skog på rot, så bør det være en skriftlig avtale med kjøper som sikrer:

 • sammenheng mellom hogstform og metode for foryngelse og at det blir tatt nødvendige miljøhensyn, jf berekraftforskiften.
 • innrapportering av virket til virkesdatabasen.
 • avsetning til skogfond.
 • forsvarlig måling av skogsvirke.
 • økonomisk oppgjør til skogeier.

For mer informasjon om meldeplikt og tømmerforordningen se lenkene under til Fylkesmannen og Landbruksdirektoratets hjemmeside.

https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/landbruk/skogbruk

https://www.landbruksdirektoratet.no

Ta gjerne kontakt med skogbruksansvarlig i kommunen, Skogbrukssjefen i Finnmark og Nordre Nord-Troms, Tor Håvard Sund, 930 11 134.