Om naturreservatets formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av gammel furuskog og kalkskog, og som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder viktige naturtyper og er leveområder for flere sjeldne og trua arter.

Om sentrale bestemmelser for naturreservatet

I Forskrift om vern av Lindovara naturreservat/Lintuvaaran luononreservaatti/Loddevári luonddureserváhtta i Nordreisa kommune, Troms er det gitt flere vernebestemmelser som skal hindre forringelse/skade på vernegrunnlaget:

§ 3 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.

Forskriften gir også spesifikke unntak for ovennevnte forbud. Under følger utvalgte bestemmelser spesielt rettet mot privatpersoner.
§ 4 (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsen i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
e) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
f) Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles, og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.
i) Gjennomføring av idrettsarrangement i naturreservatet i samråd med forvaltningsmyndigheten. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere vilkår.

Forvaltningsmyndighet

Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark som er forvaltningsmyndighet i naturreservatet. Kommunen vil være behjelpelig med spørsmål.