Startlån og tilskudd

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.

Startlån kan gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.

Får du lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. Barnefamilier som har behov for en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare, der bosituasjonen er uegnet og det er behov for å stabilisere bosituasjonen raskt.

Mer informasjon finner på nettsiden til husbanken - Startlån og tilskudd fra kommunen - Husbanken

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig.

For å få bostøtte må du eller en i din husstand være støtteberettiget. I tillegg stilles det som hovedregel visse krav til boligen din. Er krav til støtteberettigelse og bolig oppfylt, er det forholdet mellom boutgifter og inntekter for husstanden som avgjør om det blir innvilget bostøtte.

Uansett hvor høye boutgiftene er, kan du ikke få bostøtte hvis husstandens inntekt er høyere enn fastsatte inntektsgrenser. For å få vite om inntektsgrensene, ta kontakt med kommunen.

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

 

Mer informasjon om bostøtte finner du her: Bostøtte - Husbanken