PPT tilbyr ulike type tjenester med utgangspunkt i Opplæringslovens § 5-7: ”Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørge for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det.”

Virksomhetens arbeidsområder: 
Opplæringsloven har ikke noen klar opplisting av PP-tjenestens oppgaver. Loven legger stor vekt på tjenestens sakkyndighetsrolle, og gir beskrivelser av hva dette arbeidet skal inneholde. Men også forebyggende arbeid blir understrekt.
Med bakgrunn i loven - og tidligere lovverk - kan en peke på fire hovedoppgaver:

 1. Forebygging: Legge vekt på forebyggende tiltak i samarbeid med andre organ som har med barn og ungdom å gjøre.
 2. Undersøking: Undersøke/vurdere enkeltsaker etter forespørsel blant annet fra skole, barnehage, foreldre, eleven sjøl eller fra kommunen ellers.
 3. Praktisk rådgivning: Gi råd til fagpersonale i skole og barnehage, skoleadministrasjon, foreldre o.a. Rådgivinga skal omfatte spesialpedagogiske og sosialpedagogiske tiltak der siktemålet er et tilpassa lærings- og utviklingstilbud.

Sakkyndighetsarbeidet – både i grunnskole og videregående opplæring – inngår i pkt. 2 og 3 ovenfor. Til tross for at loven legger økt vekt på forebyggende tiltak, har tjenesten de siste årene fått klare instruksjoner om å legge ytterligere vekt på sakkyndighetsarbeidet gjennom å spesifisere timetall, organisering, tiltak og behov for kompetanse hos de som skal gjennomføre undrvisningen. 

 1.  Hjelp til elever: Så langt det er mulig sjøl gi hjelp til elever, eller ordne med undersøking /behandling hos andre. 

For å kunne utføre disse fire hovedoppgavene på en tilfredsstillende måte, vil vi i tillegg peke på fire viktige arbeidsområder som må ivaretas for å sikre kvaliteten på tjenestene:

 1. Sørge for gode samarbeidsrutiner utad: Å etablere og opprettholde gode rutiner og samarbeidsforhold til eksterne samarbeidsparter, både skoler, barnehager, andre kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester. 
 2. Intern utvikling av kompetanse: Et arbeid både med å vurdere intern kompetanse – og å planlegge, samt gjennomføre tiltak for å bedre kompetansen der det er mest bruk for dette. 
 3. Sørge for gode rammer for tjenestens arbeid: Å sikre tilfredsstillende økonomi, lokaler, inventar, utstyr osv. 
 4. Sørge for en god personalledelse: Å skape gode arbeidsforhold og godt internt samarbeid.

Rutiner før henvisning til PPT

Norsk skole skal kunne legge tilrette for god pedagogisk opplæring for alle elever. De aller, aller fleste elever bør kunne få denne opplæringen innen rammene av ordinær opplæring på den skolen de går på. Før en elev henvises til PPT, skal skolen i de fleste tilfeller sikre seg at den har forsøkt å gi eleven tilpasset opplæring innen ordinære rammer.

Rutiner før henvisninger til PPT fra skoler:

 • Skolen kartlegger elevens faglige kunnskaper i de fagene skolen mener eleven har utfordringer som gjør at eleven ikke har rimelig utbytte av den ordinære opplæringen. Her brukes aktuelle prøver og kartleggingsmateriell, i tillegg til faglærerens faglige vurderinger. 
 • Saken legges frem og drøftes i ressursteam på skolen, eventuelt også i klasseteam. Sammen kan man her finne gode tiltak.
 • Skolen setter inn aktuelle tiltak innenfor rammene av ordinært tilpasset opplæring. Herunder er det viktig å drøfte elevens utfordringer med alle lærerne som har eleven og at tiltak settes inn i alle aktuelle fag.
 • Tiltakene må jevnlig evalueres og justeres.
 • Dersom en vurderer at eleven har større utfordringer enn de som kan avhjelpes innenfor rammene av ordinært tilpasset opplæring, skriver kontaktlærer en grundig pedagogisk rapport i samarbeid med aktuelle kontaktlærere. Denne drøftes med foreldrene og sammen vurderer skole og hjem om eleven bør henvises PPT. 
 • Rektor kvalitetssikrer at rutinene er gjennomført og skriver under på henvisning før den sendes.

Skjemaer

Når man henviser til PPT er det fordi skolen eller barnehagen trenger mer hjelp med å kunne legge tilrette for barnet/eleven, enn det skolen/barnehagen klarer innen odinære rammer. Det er viktig at de som arbeider med barnet har en god oversikt over hva de faktisk ser av barnets utfordringer, hva som har fungert av tiltak og hva som ikke har fungert. 

Dette grunnlagsmaterialet er det viktig for PPT å få oversikt over, når PPT skal gå videre å kartlegge barnets spesielle behov.  PPT har derfor utarbeidet en momentliste for skolene og en for barnehagene - som kan gi både lærerne/barnehageansatte og PPT en god oversikt over hva barnet kan og hvilke utfordringer barnet har.

Henvisning

 

Henvisningsskjemaene må skrives ut og sendes pr. post, da vi trenger underskrift fra kontaktlærer/pedagogisk leder, rektor og foresatte.

Henvisningsskjema ved behov for ny sakkyndig vurdering

Dersom eleven tidligere har vært henvist til PPT for Nord-Troms, og det bare er behov for en ny sakkyndig vurdering må det sendes nytt henvisningsskjema. Dette må sendes PPT pr post eller leveres inn. Da det er krav om underskrift fra foresatte, kontaktlærer/ped.leder og styrer/rektor.

Interkommunal logoped

Logopeden jobber 50 % stilling med barn. For voksne gis et privatpraktiserende tilbud.

Arbeidsområdet er gjennom undervisning og behandling, arbeide til beste for mennesker som har vansker med språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging. Ved behov for hjelp er det viktig å komme tidlig i kontakt med logoped. Dette kan for eksempel gjøres gjennom helsestasjonen, barnehage, skole, PPT, Voksenopplæringssenteret, sykehus, fastlege eller privatpraktiserende logoped.

Alle barn som skal ha oppfølging av logoped, må først henvises til PPT for sakkyndig vurdering av behovet.

Organisering

PPT for Nord- Troms ble omorganisert 01.01.2018. Fra da er det Kåfjord kommune og Nordreisa kommune som eier og driver tjenesten. Nordreisa er vertskommune med det ansvar og forpliktelser det medfører. Tjenesten er underlagt virksomhet for forebyggende tjeneste i Nordreisa kommune, og har et styre bestående av representanter for eierne og tjenesten. Styret har et overordnet ansvar for driften, mens fagleder og virksomhetsleder har det daglige ansvaret. Fagleder er sekretær for styret. Det er utarbeidet vedtekter som er vedtatt av kommunestyrene i Kåfjord og Nordreisa.

Kontaktinformasjon og ansatte

 • E-post: ppt@ntroms.no
 • Tlf: 77 58 82 60 
 • Mobil 417 06 143
 • Fax: 77 58 80 01
 • Postadresse: PB 174, 9156 Storslett
 • Besøksadresse: Lyngsmark 8, Storslett. Bruk gjerne inngang som er synlig fra parkeringsplass ved samfunnshuset 
 • Faktura: Vi ønsker å motta faktura per EHF dersom dere har mulighet for det - vårt organisasjonsnummer 943350833.
  Kontaktperson: Rita Toresen, økonomisjef
  Telefonnummer 77588000 eller 77588029

Ekspedisjonstid er mandager og onsdager fra kl 9 -15, og tirsdager kl 9 - 11.00.

Ansatte:            

Iris Birkelund, fagleder/pedagogisk psykologisk rådgiver epost: iris.birkelund@ntroms.no, tlf 77588262
Heidi Arnesen, pedagogisk psykologisk rådgiver epost: heidi.arnesen@ntroms.notlf 77588265
Annbjørg Iversen, spesialpedagog epost: annbjorg.iversen@ntroms.notlf 77588263
Bente Rasmussen Hansen, pedagogisk psykologisk rådgiver epost: bente.hansen@ntroms.no tlf 77588264
Monika Løvøy, logoped epost: monika.lovoy@ntroms.notlf77588266
Ragnhild Hammari, sekretær epost: ragnhild.hammari@nordreisa.kommune.no, tlf 77588261
Ruth Nilsen