Har du et areal som du lurer på holder kravet til innmarksbeite, eller skal melde inn som innmarksbeite i år? Innmarksbeite blir klassifisert som et areal der det IKKE kan høstes maskinelt, ikke har busksjikt, ikke for tett kronetetthet på gjenstående skog og der vegetasjon inneholder minimum 50% grasarter eller beitetålende urter. Les mer om artsgrunnlag og beiteflora for Innmarkebeite i Ar5, og artene i denne linken

  • Arter med GRØNN overskrift er de som skal være med i ulik utbredelse
  • Arter med RØD overskrift er de som IKKE godkjennes, men kan være i være med i mindre ulik utbredelse, men skal ikke være dominant.

Ved søknad om produksjonstilskudd utløser Innmarksbeite en faktor på 0,6 av det man får i støtte for drift av fulldurket mark. Minimumsareal for innmarksbeite er 1 dekar. Ved kontroll skal det på kontrolltidspunkt være tydelig beitepreg på innmarksbeite, det nytter ikke å si at det har vært dyr på beite på arealet dersom det ikke er tydelig beitepreg når kommunen eventuelt kommer på kontroll av søknad om produksjonstilskudd. Husk også at når man rydder et beite skal minimum 50% av arealet være ryddet slik at det er tilgjengelig for dyrene uten fare for å skrape opp foter, buk eller jur. Kvistryddingen skal enten foregå i kvist- strenger eller i hauger.

Fra 2018 ble det krav om at alt disponert innmarksbeite også skal være med i gjødselplan, der skal det være standard gjødselplan dersom det er gjødslet beite, eller stå som ugjødslet beite dersom arealet ikke gjødsles.    

Benytt gjerne gårdskart for den eiendommen innmeldingen gjelder, enten det er eie-, eller leiejord.

Link til gårdskart

Se denne linken for faktaark ang. informasjon fra NIBIO ang definisjon og krav til Innmarksbeite