Generelt

Forhold om forurensning omfattes av "Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 06"

Lovens hensikt er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går utover trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Loven skiller mellom forurensning og akutt forurensning:

Forurensning = forhold som er eller kan være til skade/ulempe for miljøet, som 1) tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller grunn, 2) støy og rystelser, 3) lys og annen stråling, 4) påvirkning av temperaturen.

Akutt forurensning = forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av denne lov.

Ansvarlig forurensningsmyndighet er i hovedsak lagt til teknisk forvaltning i den enkelte kommune. Ved akutt forurensning kontaktes Nordreisa kommunale Brann- og feiervesen 

Avfallsservice AS er et interkommunalt selskap som eies av de seks kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Ved forurensning

Ved akutt forurensning kontaktes brannvesenet 110.

Forurensningsmyndighet er Nordreisa kommune, tlf 77588048

Ved observasjon av pågående forurensning, kontakt politiet, tlf 02800