Om Naturreservatet

Reservatet dekker et areal på ca. 6.001 daa, hvor ca. 948 daa er landareal og ca. 5053 daa er brakkvann (saltvann og ferskvann).

Det er ikke ferdselsforbud i naturreservatet, men alle bes om å utvise et særlig hensyn til naturmangfoldet og holde seg til eksisterende stier.

Om Ramsarområdet

I 2011 ble Reisautløpet utpekt som ramsarområde, noe som betyr at naturreservatet også har internasjonal verneverdi. Reisautløpet er én av 63 ramsarområder i Norge som til sammen dekker 909 134 dekar, som har til hensikt å verne om våtmark og våtmarksfugler.

Om forvaltningen

Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark som er forvaltningsmyndighet i Reisautløpet naturreservat. Deler av naturreservatet inngår i det statlig sikrede friluftslivsområdet Kipperneset/Kvænnes. Det er Nordreisa kommune som lager forvaltningsplan for dette området som må godkjennes av fylkeskommunen, men tiltak som foreslås innenfor naturreservatet må også godkjennes av Statsforvalteren.