Jordmortjeneste/fødestue

Avdelingens drift er basert på Sonjatun-modellen som ivaretar en totalfunksjon for jordmortjenesten, både i og utenfor institusjon, til gravide i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Dette innebærer: Kommunejordmortjeneste med svangerskapsomsorg, bistand ved fødsel og oppfølging i barseltiden, polikliniske konsultasjoner og ledsagerfunksjon.

 Fødestua er jordmorstyrt og base for jordmortjenesten i Nord Troms. Vi ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentraliserte fødselsomsorg. Kvinneklinikken UNN, ved avdelingsleder og avdelingsoverlege er fagansvarlig i forhold til fødende. Barneavdelingen UNN ved avdelingsoverlege er fagansvarlig i forhold til de nyfødte. Nordreisa kommune er driftsansvarlig.

 

 •    Svangerskap
Jordmødrene har faste kontordager i tilhørende kommuner. Her får gravide oppfølging under svangerskapet.

•    Fødselshjelp
Vi tilbyr fødselshjelp til alle fødende i regionen med forventet ukomplisert fødsel fra uke 36-42. Det er ca 30 fødsler ved fødestua årlig og vi har fire barselplasser.
Avdelingen er en rolig enhet med kjente jordmødre med tid til den enkelte. Vi har samarbeid med gynekolog og barnelege på UNN om det skulle være behov for det under fødselen.
Vi har tilbud om boblebadekar, dusj, massasje, lystgass, steritvannspapler, varmepakning, akupunktur og evt. medikamenter. I tillegg har jordmor god tid og vil være tilstede for å støtte og veilede under fødselen. 

•    Følgetjeneste og/eller vurdering før transport 

•    Barsel
Avdelingen jobber etter “mor/barn vennlig prinsipp” som betyr at barnet er hos mor det meste av tiden og ammes/mates ved behov (selvregulering). Barnefar har mulighet for å bo i avdelingen sammen med mor dersom det er sengekapasitet.
Kvinner som føder på UNN, kan overflyttes til fødestua for barseltid om ønskelig. 

•    Kvinnehelse
Vi tilbyr også etterkontroller med prevensjonsveiledning, cytologiprøver og bistand i forhold til spiral.

 

3 jordmorstillinger dekkes fra UNN. 2,8 jordmorstillinger dekkes fra kommunehelsetjenesten i Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Sykepleietjenesten på sykestue leverer tjenester til føde/barsel, de har tilsyn med avdelingen når jordmor er på hjemmevakt og bistår jordmor i fødsel.