Bakgrunn for kommunal næringsutvikling

Nordreisa kommune mottar årlig midler fra Troms Fylkeskommune til Kommunalt næringsfond. Midlene skal bidra til å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid, med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Midlene forvaltes i henhold til:

Kommunale planer og strategier for næring

Kommunale planer og strategier for næring.

Før du sender inn din søknad, er det viktig at du setter deg inn i kommunens planer og tilhørende mål og strategier for næring. Disse finner du her:

Kommuneplanens samfunnsdel

Strategisk næringsplan

Hvordan søke?

Midlene i Kommunalt næringsfond kan tildeles nyetablerere, etablert næringsliv, samt kommunale eller interkommunale prosjekter som skal stimulere til vekst og utvikling av næringslivet i Nordreisa kommune.

Hvordan søke?

Alle søknader må leveres elektronisk gjennom søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

SØKNADSSKJEMA

Søknader skal normalt inneholde aktuelle kostnadsoverslag, budsjett, finansieringsplan, beskrivelse av forretningsideen, sysselsettingseffekt og markedsvurdering. Ta gjerne kontakt med næringsutvikler før du sender søknaden.

Behandling av søknader

Nordreisa kommune kan behandle søknader med tilskuddbeløp inntil kr 300 000. Større prosjekter og tilhørende søknader skal rettes til Sametinget eller Innovasjon Norge.

Det er Næringsutvalget som er fondsstyre og utvalget har møte 4-5 ganger i året. Behandlingstid avhenger av møtetidspunkt.

Søknader med tilskuddsbeløp under kr 100 000 behandles administrativt. Behandlingstid er 3-4 uker.