Størrelsen på eiendommen

Som landbrukseiendom regnes eiendom med mer enn 35 dekar dyrka mark (fulldyrka og overflatedyrka jord) og/eller mer enn 100 dekar totalt areal.  

Alle eiendommer som tilhører samme eier i samme kommune, hører til samme landbrukseiendom, uten å ta hensyn til om den omfatter flere gård- og bruksnummer. 

Jordlov og konsesjonslov, drive- og boplikt

Areal som ligger i LNFR-område (landbruk-, natur- og frilufts formål, samt reindrift) i kommuneplan eller som kan utnyttes i landbruksnæring er også i de fleste tilfeller areal som omfattes av jordlov og konsesjonslov. 

Les mer om: