Om naturreservatets formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et fjellområde med en enestående flora av plantegeografisk interessante arter.

Om sentrale bestemmelser for naturreservatet

Utdrag fra forskrift om fredning for Jávreoaivvit naturreservat, Nordreisa kommune, Troms

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1. Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.
Unntatt fra dette punkt er:
- Sanking av bær og sopp. 
- Reindrift i samsvar med skjøtselplan. Inntil skjøtselplan foreligger, skal reindriften kunne foregå som før.
Nye plantearter må ikke innføres.
Med unntak for reindriftsutøverne er det ikke tillatt å gjøre opp ild i den delen av reservatet som ligger øst for sperregjerdet og en linje rett nordover fra enden av sperregjerdet til Juvusjåkka, jfr. kart. I den øvrige delen av reservatet er bålbrenning etter gjeldende regler tillatt.

2. Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, gruvedrift, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
Bestemmelsene i punkt 2 er ikke til hinder for vedlikehold av eksisterende sperregjerde i reservatet.

3. Motorisert ferdsel er forbudt, unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøymed. Unntatt er også visse former for motorisert ferdsel i forsvarsøymed, når dette er nødvendig i forbindelse med operative eller beredskapsmessige hensyn, når forvaltningsmyndigheten er varslet på forhånd.
Motorisert ferdsel i forbindelse med utøvelse av reindrift og utbedring av gjerder er tillatt. For tyngre transport på sommerføre skal løypen godkjennes av forvaltningsmyndigheten.

4. Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtsel skal skje etter plan utarbeidet i samråd med reineierne og reindriftsmyndighetene og godkjent av Miljøverndepartementet.

5. Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig betydning eller i spesille tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndighet

Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark som er forvaltningsmyndighet i naturreservatet. Kommunen vil være behjelpelig med spørsmål.