Regionale Miljøtilskudd er til for å opprettholde og øke artsmangfoldet i jordbrukets kulturlandskap, og gi gårdbrukere støtte til regionale miljøtiltak. Tilskuddet omfatter 21 ulike typer miljøtiltak, fordelt på disse åtte miljøtemaene:

  • Kulturlandskap
  • Biologisk mangfold
  • Kulturminner og Kulturmiljøer
  • Friluftsliv
  • Avrenning til vann
  • Utslipp til luft
  • Plantevern
  • Miljøavtale

Fra 1.august kan du søke om RMP. Søknadsfristen for foretak er 15.oktober, mens beitelag som søker om tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 15.november.

Link til elektronisk søknadsskjema: Regional Miljøtiltak Søknadsskjema

Veileder til det regionale miljøtilskuddet for Troms og Finnmark. Her kan du lese mer om hvilke tiltak du kan gjennomføre for å kunne søke om tilskudd: Fylkesmannens Veileder for Regionalt Miljøtiltak

Forskriften om RMP: Forskrift om Regional Miljøtiltak

Les mer her: Regional miljøtilskudd i jordbruket