Eksempel

Dersom det kommunale takstgrunnlag på fritidsboligen er kr 1.000.000, trekker kommunen fra 30% før skatten beregnes. Bunnfradraget er kr 200 000,-. Med en skattesats på 4 promille, gir det en årlig eiendomsskatt på 2 000 kroner.

 

Klage på kommunal takst

Dersom du finner feil i taksten eller mener at den er høyere enn markedsverdi

Finner du feil i taksten anbefaler vi at du tar kontakt med kommunens eiendomsskattekontor først slik at vi kan vurdere om det er en feil som kan rettes opp uten at du behøver å sende en klage. Vi svarer så fort vi kan, men dersom du ikke har fått svar innen klagefristen, anbefaler vi at du likevel sender en klage.

Dersom det er en feil som ikke kan rettes ved administrativ korrigering, eller du mener at taksten er høyere enn markedsverdi kan du sende en klage. Der kan du forklare hvorfor du mener at taksten er for høy og legge ved relevant dokumentasjon på det.

Frist for å klage

Fristen for å klage på kommunal takst er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten eller seks uker etter den dagen eiendomsskatteseddelen din ble sendt. Skatteseddelen sendes til tinglyst eier i slutten av februar.
 

Hva skjer videre?

Klager på eiendomsskattetakst blir behandlet av sakkyndig nemnd. Du blir kontaktet dersom det er behov for ny befaring av eiendommen. Hvis det i perioden fram til klagen blir behandlet skjer endringer på eiendommen som kan påvirke verdivurderingen, må du huske å sende inn oppdaterte opplysninger til oss.

Har du sendt inn klage på eiendomsskattetaksten som gjelder faktafeil, som ikke påvirker selve verdivurderingen, kan kommunen gjøre rettinger uten at saken må til behandling i nemnd.

Betaling av faktura

Det er viktig at du betaler regningen for kommunale avgifter og eiendomsskatt til forfall, selv om du har klaget på taksten. Kommunen vil korrigere beløpet på en seinere faktura dersom klagen medfører endringer i taksten.