Om nasjonalparken

Reisa Nasjonalpark med sine 803 km2 er en av Norges største nasjonalparker. Den ble åpnet i 1986 av daværende miljøminister Sissel Rønbeck. Innerst i nasjonalparken ligger Raisjavri, eller Reisavannet på norsk. Vannet ligger godt inne på de vestlige deler av Finnmarksvidda. Her er Reisaelvas kilder og elva har herfra en lengde på 12 mil til utløpet i sjøen ved kommunesentret Storslett.

For å ta seg inn i dette området kan man følge stien fra Saraelv, eller man kan leie seg elvebåtskyss. Av de store severdighetene oppe i nasjonalparken er Mollisfossen med sine 269 m i fritt fall et imponerende skue, spesielt på forsommeren når det er stor vannføring i fossen. Imofossen er laksens siste stoppested i vassdraget.

Utdrag fra vernereglene

- Vegetasjonen, også døde trær og busker er fredet.
Det er tillatt:
- Å bruke nedfalt virke og tørre kvister til bål.
- Å plukke bær matsopp og kvister.
- Å hugge trevirke (ris) til snarefangst.

All motorisert ferdsel, herunder landing og lavtflyvning med luftfartøy, er forbudt.
- Forurensning og forsøpling er forbudt.
- Idrettsarrangement og kommersiell turisme er forbudt.
Unntatt fra dette er skyss av turister med elvebåt.

Det er tillatt:
- Å bruke tradisjonell elvebåt med påhengsmotor på Reisaelva opp til  
  Nedrefoss, samt båt med motor på Raisjavri.

All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og varsomt slik at en ikke skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er til ulempe for andre.

Halti Nasjonalparksenter

På Halti finner du besøkssenteret for Reisa nasjonalpark. Der kan du finne brosjyrer, papirkart, digitale karttjenester, informasjon og litteratur om Reisa nasjonalpark. Interaktive skjermer og brosjyrer finner du i inngangshallen.

Direktelenke til Nasjonalparksenterets hjemmeside.