Barneverntjenesten yter hjelp etter Lov om barneverntjenester, og skal følge med på de forhold barn og unge i våre kommuner lever under. Barneverntjenesten har barnets beste som styrende prinsipp, og skal først og fremst sette inn tiltak for at barn og foreldre skal kunne fortsette å leve sammen. Lovens formål er:

  • Å sikre at barn og unge som lever under forhold som skader deres helse og utvikling, for nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
  • Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for individuelle, forebyggende tiltak overfor barn og barnefamilier som på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner, har særlige behov. Våre viktigste samarbeidspartnere er foreldrene. Individuelle tiltak kan være alt fra råd og veiledningssamtaler med foreldre til ulike hjelpetiltak i hjem og fritid. I de tilfeller der barn ikke kan bo hjemme, er samarbeide og hjelp til foreldrene særlig viktig for at barna igjen kan flytte hjem.

Barnevernet samarbeider med andre deler av hjelpetjenestene for å sikre barn / familier best mulig og samordnet hjelp. Barneverntjenesten skal medvirke til at barnets interesser ivaretas også av andre offentlige organer.

Nord Troms barnevernvakt

Kommunene: Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord har en felles barnevernvakt for akuttsituasjoner.

Barnevernvakta er tilgjengelig mellom kl:15.30 og 08.00 på hverdager og hele døgnet i helger og på helligdager.

Alle kan varlse om en akuttsituasjon.  En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding.  Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

 

Når bør jeg ta kontakt:

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for;

  • vold eller vitne til vold
  • seksuelle overgrep
  • foreldre som ruser seg
  • omsorgssvikt
  • andre straffbare forhold

 

Når du tar kontakt blir følgende vurdert:

  • Om situasjonen kan avhjelpes av råd og veiledning
  • Om situasjonen er alvorlig og det bør sendes meding til den kommunen barnet bor i
  • Om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt

Barnevernvakta er barneverntjenestens akuttberedskap.

Primæroppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner.  Alle tiltak barnevernvakta iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester.

Målgruppe

Lov om barneverntjenester gjelder for barn og unge i alderen 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Tiltak kan videreføres med samtykke inntil fylte 23 år. I tillegg har barneverntjenesten ansvar for enslige mindreårige flyktninger bosatt i kommunen.