Medlem

Telefon

E-post

Stilling

(Leder) Angela Sodefjed

77588132/

98871436

Angela.sodefjed@nordreisa.kommune.no

Kommunalsjef Helse og omsorg

Lis-Monica Warth

 

Lissmonica.thomassen@nordreisa.kommune.no

Hjelpepleier

Rus og psykisk tjeneste

Kay Arne Bøklepp

77588221/

41706179

Kayarne.boklepp@nordreisa.kommune.no

Avdelingsleder Høgegga omsorgsboliger

Eilin Johanne E. Storaas

77588170/

47450481

Eilin.storaas@nordreisa.kommune.no

Virksomhetsleder Sonjatun sykehjem

Sigurd Aal Sellæg

77588059/

41863333

Sigurd.sellag@nordreisa.kommune.no

Idretts- og anleggskonsulent

Lise Seljevoll

 

Lise.seljevoll@nordreisa.kommune.no

Hjelpepleier Rus og psykisk tjeneste

Nordreisa kommunes psykososiale kriseteam er et tverrfaglig team uten vaktordning. Støtteapparatet for mennesker i krise kan komme sammen ved spesielle dødsfall, personlige kriser, katastrofer, ulykker og andre hendelser. Hensikten er at kommunen har en faglig instans med ansvar for ivaretakelse av psykososiale tiltak i akuttfasen og i oppfølging etter kriser og katastrofer. I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si mobilisering av støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale støttegruppen for mennesker i kriser bør være et supplement, og/eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke byr på tilstrekkelig hjelperessurser. Unntaket er ved større katastrofer og ulykker, i slike situasjoner skal det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen.

Hendelser som skal meldes til kriseteam

 • Alvorlig ulykke, for eksempel brann, trafikkulykke, ras, skred, flom
 • Brå og uventet død
 • Selvmord
 • Plutselig spedbarns død
 • Drap
 • Pårørende til savnede
 • Pårørende til overlevende etter ulykker og katastrofer

Hendelser som kan diskuteres med kriseteam

 • Svært sjeldne sykdommer
 • Vold og mishandling
 • Vurdering av suicidale
 • Rusmisbruk
 • Flyktninger/asylsøkere

Ikke kriterier

 • Pårørende til psykisk syke/rusmisbrukere med oppfølgingsbehov
 • Helsepersonell som opplever pasientkriser i arbeid

Oppgaver til psykososialt team

Akuttfase

1. Vurdere om psykososial hjelp/støtte skal gis
2. Leder av psykososialt team/fungerende leder innkaller medlemmer av teamet etter behov
3. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte
4. Teamet vurderer hva slags type hjelp som skal gis, vurderer tiltak og omfang, samt beslutter hvem som utfører de forskjellige oppgavene
5. Aktivisere sosialt nettverk
6. Sette i verk og gjennomføre tiltak

Oppfølgingsfase

7. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen
8. Avgjøre hvor lang tid gruppens innsats skal vare
9. Aktivisere sosialt nettverk
10. Vurdere om det er behov for felles markering
11. Tilrettelegge for selvhjelp – normalisering
12. Evaluering av hendelsen og beskrivelse av forbedringspunkter. Utarbeide oppfølgingsplan med ansvarsfordeling. Oppfølgingsplan skal dokumenteres