Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Tiltak som reduserer forurensing:

  • Hydrotekniske anlegg slik som fangdammer
  • Tilskudd til planteverntiltak

Ivareta natur og kulturminner

  • Tiltak mot gjengroing, gammel kulturmark (eksempel gjerdetilskudd)
  • Istandsetting av verneverdige bygg

Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

  • Organisering og tilrettelegging av konkrete miljøtiltak
  • Skjøtselsplan

Satser

  • Kulturlandskap og tilretteleggingstiltak: Inntil 70% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag/ og inntil 100% for å ivareta biologisk mangfold
  • Planleggings og tilretteleggingstiltak: 70% og inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Link til elektronisk søknadsskjema: Søknadsskjema SMIL

Link til Nordreisa kommunes tiltaksstrategier: Nordreisa kommune tiltaksstrategi 

Les mer om SMIL her: Spesielle miljøtiltak i jordbruket 

Forskriften om SMIL: Forskrift om SMIL

Norsk Landbruksrådgivning (NLR) Nord-Norge kan skrive søknad for deg. Kostnaden til dette blir regnet med i den totale kostnaden for tiltaket. Ta kontakt med Ellen Reiersen på ellen.reiersen@nlr.no eller på 481 29 147 for mer informasjon.

Vi på landbrukskontoret kan også hjelpe deg med søknad. Ta kontakt med Chris Dybvad på 77 58 80 46 og avtal tid, eller hvis du har spørsmål.