Om naturreservatets formål

Formålet med fredningen er å bevare et stort fjæreområde som er viktig som trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl.

Om sentrale bestemmelser for naturreservatet

Forskrift om fredning av Spåkenesøra naturreservat, Nordreisa kommune, Troms er det gitt flere vernebestemmelser som skal hindre forringelse/skade på vernegrunnlaget.

Utdrag fra forskriften:

IV.  For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. likevel punktene V og VII):

1. All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyrelivet, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
Bruk av skytevåpen og slipp av hund er forbudt. Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg til lands og til vanns, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistinga er ikke uttømmende.
4. Motorisert ferdsel til lands og lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.
5. Telting er forbudt.

V. Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, inkludert bruk av motorisert framkomstmiddel.
2. Sanking av bær og matsopp.

3. Jakt og fangst på elg, rype, hare, rødrev og mink i samsvar med viltlovens bestemmelser.
4. Beiting som på fredningstidspunktet.
5. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og nødvendig motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
6. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
7. Fiske.
8. Drift og vedlikehold av kystverkets anlegg.

VI. Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1. Hogst av ved til eget bruk og nødvendig motorisert ferdsel i denne forbindelse.
2. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3. Uttak av sand til eget bruk på sjøbunn.
4. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.

Forvaltningsmyndighet

 

Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark som er forvaltningsmyndighet i naturreservatet. Kommunen vil være behjelpelig med spørsmål.