God drenering er viktig for økt matproduksjon, tilpasse jordbruk til et endret klima, reduserer erosjon og gir bedre vannkvalitet for å nevne noe. Dette tilskuddet skal gis til tiltak som drenerer tidligere grøftede jordbruksareal, avgrenset systematisk grøfting, profilering og utgraving. Ved det sistnevnte gis 2000 kroner per dekar, og ved annen grøfting 30 kroner per løpemeter, men maksimalt 2000 per dekar.

  • Systematisk grøfting: Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom grøftene) som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet
  • Profilering: Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning av arealet.
  • Omgraving: Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevne,
  • Annen grøfting: Usystematisk og tilfeldig grøfting/drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet.
  • Avskjæringsgrøfting: Grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra overforliggende arealer inn på jordbruksarealer.

Link til søknadsskjema: Søknadsskjema Drenering