Midlene skal bidra til å fremme kommunens mål for Nordreisasamfunnet, beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Våre hovedsatsinger er attraktivitet, folkehelse og økonomi. Støtte kan blant annet gis til:

 • Arrangementer som fremmer barn og unges aktivitetstilbud.
 • Arrangementer som synliggjør kommunen og regionen i Nordkalotten, landet, landsdelen, fylket eller regionen, og på den måte bidrar til økt attraktivitet og bolyst.
 • Arrangementer som fremmer næringsinteresser, som f.eks. handel, produksjon og tjenester.
 • Arrangementer som bidrar til god folkehelse.

Slik søker dere:

Send søknad e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Søknad skal inneholde:

 1. Søknaden skal merkes med: "Støtte til store arrangementer 2022"
 2. Navn på organisasjon/ tiltak.
 3. Org. nr
 4. Kontaktperson med telefon nr.
 5. Konto nr.
 6. Hovedmålgruppe.
 7. Forventet antall deltakere
 8. Forventet antall besøkende
 9. Nordreisa kommune har i kommende kommuneplanperiode tre hovedsatsinger; attraktivitet, folkehelse og økonomi. Tiltaket må støtte opp om dette. Beskriv aktiviteten og forventet effekter.

Behandling

 • Det er en søknadsrunde i året. Søknadsfristen i 2022 er 22. april.
 • Tildeling og utbetaling av midler skjer cirka 3 uker etter søknadsfrist.